มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312103032
นางสาวกฤติยา ตรีเศียร

6312103033
นางสาวกุลภรณ์ สุวิเชียร

6312103034
นางสาวชลธิชา ฉัตรพันธ์

6312103035
นางสาวชลธิชา ไชยะโสดา

6312103036
นางสาวฐิติญา แก้ววิชิต

6312103037
นางสาวณัฐชยา คล้ายพุ่ม

6312103038
นางสาวณัฐธิดา คำมิ่ง

6312103039
นางสาวณัฐพร แก้วเฟื่อง

6312103040
นางสาวณิชากร เสรศาสตร์

6312103041
นางสาวเนตรนภา ทาใส

6312103042
นางสาวบุญสิตา ประกาเวสูง

6312103043
นางสาวประภาสิริ เมฆวัน

6312103044
นางสาวปาณิสรา ร่มสบาย

6312103045
นางสาวปิยฉัตร สีสกล

6312103046
นางสาวพัชราภรณ์ เขียวนา

6312103047
นางสาวพัณณิตา สนองคุณ

6312103048
นางสาวพิมพ์พิศา มั่นฤทธิ์

6312103049
นางสาวพิริยา เมืองแพน

6312103050
นางสาวภัทรวดี ทองปิ่น

6312103051
นางสาวรุ่งทิพย์ จิ๋วพุ่ม

6312103052
นางสาวลักษณ์ศิกานต์ หลำภักดี

6312103054
นางสาววิไลลักษณ์ ธัญญประกอบ

6312103055
นางสาวศตกมล เถื่อนมิ่งมาตร์

6312103056
นางสาวศรัญญา บุญมา

6312103057
นางสาวศศิธร ท่าเสาร์

6312103058
นางสาวศิริญญา อยู่สินไชย

6312103059
นางสาวศิริประภา มีสอน

6312103060
นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีเรือง

6312103061
นางสาวสายหมอก สารฟอง

6312103062
นางสาวสุภาพร เงินอยู่

6312103063
นางสาวสุภาสินี อวนศรี

6312103064
นางสาวอรุณกมล อุ่นใจ

6312103065
นางสาวอลงกรณ์ ถาวร

6312103066
นางสาวไอรดา ตันตุลา