มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312112001
นางสาวกิ่งกาญจน์ วัดแย้ม

6312112002
นางสาวกุลธิดา วรนุช

6312112003
นางสาวจิรัชยา สุมาลี

6312112004
นางสาวจิราภา ตั้งใจ

6312112005
นางสาวณัฐพร บุญพลอย

6312112006
นางสาวณัฐพร พึ่งเพิ้ง

6312112007
นางสาวณัฐวรา มาดี

6312112008
นางสาวทัชธิชา จำปา

6312112009
นางสาวธนพร นาคคำ

6312112010
นางสาวธนัญญา สีดา

6312112011
นางสาวธัญญาเรศ โนทะนะ

6312112012
นางสาวนภาลัย เพ็ชรไทย

6312112013
นางสาวพรปวีณ์ พุ่มพยุง

6312112014
นางสาวพิชามญชุ์ เกตุตรง

6312112015
นางสาวภัทรพรรณ สุวรรณเกิด

6312112016
นางสาวภัทรสุดา ปรางวิเศษ

6312112017
นางสาวลักษิกา กระต่ายทอง

6312112018
นางสาววัชราภรณ์ แสงอรุณ

6312112019
นางสาววัลญา บัวเกิด

6312112020
นางสาววิภา เสมสวัสดิ์

6312112021
นางสาวศิริวิมล ทองโอย

6312112022
นางสาวสาวิตรี สุขสวัสดิ์

6312112023
นางสาวสุชาดา นาคสวัสดิ์

6312112024
นางสาวสุชานันท์ ผุดผ่องพรรณ

6312112025
นางสาวสุภาภรณ์ กงอุ่นใจ

6312112026
นางสาวสุวิชาดา แก้วหนู

6312112027
นางสาวอาภรณ์ แก่นโงน

6312112028
นางสาวไอริณ ไม้กร่าง

6312112029
นายฉัตรดนัย พรน้อย

6312112030
นายชิษณุพงศ์ เรือนก้อน

6312112031
นายณัฐรัช อุบลรัตน์

6312112032
นายนนท์ฐิชัย ทอนโพธิ์แก้ว

6312112033
นายมินทดา คำค้อม