มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312112034
นางสาวกชพรรณ พรมหาร

6312112035
นางสาวกนกวรรณ เทียนงาม

6312112036
นางสาวจินตนา ลักษณะจินดา

6312112037
นางสาวจีระนันท์ ปั้นเหน่งเพชร

6312112038
นางสาวจีระประภา ทองเผือก

6312112039
นางสาวชนิภา สังข์ทอง

6312112040
นางสาวญาณิศา อุชะชา

6312112041
นางสาวณัฏณิชา ประดิษฐ์

6312112042
นางสาวณัฐณิชา ก้อนพรม

6312112043
นางสาวณัฐณิชา เจนจบ

6312112044
นางสาวณิชกานต์ รักษา

6312112045
นางสาวทัศนีย์ ยิ้มแสง

6312112046
นางสาวธนัญญา พึ่งช้าง

6312112047
นางสาวนงลักษณ์ สัสดี

6312112048
นางสาวนฤมล แช่มมูล

6312112049
นางสาวบุษรา ด่อนเจ๊ก

6312112050
นางสาวปาณิศา ประสพสิน

6312112051
นางสาวภีรดา จำปาไทย

6312112052
นางสาวเมธาวี สีละ

6312112053
นางสาวรัชนก โรจนวานิช

6312112054
นางสาววนิดา รอดทอง

6312112055
นางสาววรัชยา รอดเครือวัลย์

6312112056
นางสาววรินทร์พร ร่วมรักษ์

6312112057
นางสาวศิริธันวา น้อยมณี

6312112058
นางสาวเสาวลักษณ์ รัศมี

6312112059
นางสาวอภิชญา ขุนดิลก

6312112060
นางสาวอาริสา น้ำนวล

6312112062
นายกิตตินันท์ อ่ำเทศ

6312112063
นายครรชิต บุญมาสาย

6312112064
นายจักรกฤษ ถึงจันทร์

6312112065
นายปฏิภาณ ดวงอุปะ

6312112066
นายสุรศักดิ์ คุณบุราณ