มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312113001
นางสาวกรพินธุ์ โล่ห์พิพัฒน์พงศ์

6312113002
นางสาวกานต์ธิดา หิรัญธนวิวัฒน์

6312113003
นางสาวขวัญชนก พาตา

6312113004
นางสาวขวัญนภา วงษ์ปัจฉิม

6312113005
นางสาวจิราภรณ์ สอยเหลือง

6312113006
นางสาวเจนจิรา โรจนันท์

6312113007
นางสาวชนาภา ลุ่มภัก

6312113008
นางสาวชนิตา คุ้มญาติ

6312113009
นางสาวชัชรินทร์ สินธุวารินทร์

6312113010
นางสาวณิชกานต์ ตันติกุล

6312113011
นางสาวธมนวรรณ ปิ่นม่วง

6312113012
นางสาวธรรมภรณ์ คันธมาลา

6312113013
นางสาวธัญจิรา เนตรแสงสี

6312113014
นางสาวธันยพร ยิ้มดี

6312113015
นางสาวนัชนก รัตนโค้น

6312113017
นางสาววริษา นรากรณ์

6312113018
นางสาววาสุกัญญา เกษมโชค

6312113019
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ผ่อง

6312113020
นางสาวศิริลักษณ์ เทศสกุณี

6312113021
นางสาวสิริวิมล บุญสุข

6312113022
นางสาวสุพรรณษา เพ็ชรสังข์ฆาต

6312113023
นายจิระวัฒน์ โพธิรัง

6312113024
นายณณณวัชญ์ ดีมาก

6312113025
นายดลวัชร ใจนันตา

6312113026
นายอ่องโบมาน -

6312113028
นายวัชรินทร์ ขำช้าง

6312113029
นายศุภกร จิตกล้า

6312113030
นายสุธาดา กุลมนต์

6312113031
นายสุรยุทธ์ เชยวัดเกาะ

6312113032
นายอุทัยภัทร เทียนขำ

6312113063
นายวินัย อุดมสุข