มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312113027
นายรชตพงษ์ เทพพระแก้ว

6312113033
นางสาวเกศินี ประมาณ

6312113034
นางสาวจักรีพร มอญแสง

6312113035
นางสาวชนาภา มูลหล้า

6312113036
นางสาวทาริกา ต้อนไล่

6312113037
นางสาวธนมน ภู่พงษ์

6312113038
นางสาวธมลวรรณ บุญวัฒน์

6312113039
นางสาวธัญพร ดำดี

6312113040
นางสาวนราภรณ์ ใจวงแว่น

6312113041
นางสาวนฤมล เหลือผล

6312113042
นางสาวนัฐพร พลอาษา

6312113043
นางสาวนันทวัน บุญเกษม

6312113044
นางสาวนันทิชากร ทุมมา

6312113045
นางสาวเบญจรัตน์ ประทุมทอง

6312113046
นางสาวพิชญธิดา ภูสมสี

6312113047
นางสาวรตี สุขมูล

6312113048
นางสาวรักษิณา วงค์โพธิ์ศรี

6312113049
นางสาววรรณิดา นิ่มคำ

6312113050
นางสาวศุภนารี เนาว์กระจ่าง

6312113051
นางสาวสโรชา ฉิมพาลี

6312113052
นางสาวสุนิษา สารีพรม

6312113053
นางสาวสุภาพร เนียมสุ่ม

6312113054
นางสาวเหมวรรณ ผดุงโกเม็ด

6312113055
นายขชัย บุญเรือง

6312113056
นายจักรพันธ์ อ่อนโยน

6312113057
นายจิรภัทร เฟื่องปราง

6312113058
นายณภัทร ปลื้มวงศ์

6312113059
นายบูรพา ช้างบาง

6312113060
นายปริภันฑ์ ปานนิ่ม

6312113061
นายภคพล ทองเนตร

6312113062
นายวราห์พล ณ ลำพูน