มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312120001
นางสาวกนกพร จำปาทอง

6312120002
นางสาวกัณฐิกา เอมอยู่

6312120003
นางสาวจิรัชญา กลัดบุบผา

6312120004
นางสาวชาลิสา แก้วปู่

6312120005
นางสาวญาณิศา อ่อนน้อม

6312120006
นางสาวณภัชญา แสงเมือง

6312120007
นางสาวณัฐชา โพธิ

6312120008
นางสาวณัฐณิชา ศรีบุญเรือง

6312120009
นางสาวธนาภา เพ็งแช่ม

6312120010
นางสาวธมลวรรณ หาพา

6312120011
นางสาวธีราพร ภักดีสาร

6312120012
นางสาวนัชกมล ใจกล้า

6312120013
นางสาวนิรชา ฟองจางวาง

6312120014
นางสาวปาริดา คมอาวุธ

6312120015
นางสาวพรสุพพัต จันทร์เชย

6312120017
นางสาวรุจิรา กันทะตา

6312120018
นางสาววรรณนรี ปานอ้น

6312120019
นางสาววิสสุตา อุปัชฌาย์

6312120020
นางสาวสโรชา เลือดทหาร

6312120021
นางสาวสิราพร อินรอด

6312120022
นางสาวสุธิดา จิแมน

6312120023
นางสาวโสภิตา มิ่งโสดา

6312120024
นางสาวอรวี อารยะศิลปธร

6312120025
นายไกรวุฒิ แสงปัญญา

6312120026
นายจักรี ทะมาตร์

6312120027
นายณัฐวุฒิ ปั้นคล้าย

6312120028
นายธนากร แสงศรีจันทร์

6312120029
นายธีรภัทร ลีลา

6312120030
นายภาคภูมิ หมวกคำ

6312120031
นายวัชรินทร์ ผิวอ่อน

6312120032
นายวันชนะ อ่อนน้อม

6312120033
นายศิรศิลป์ หอมชื่น

6312120034
นายศิลาชัย จันทะคุณ