มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312120035
นางสาวกชกร สุนาการ

6312120037
นางสาวฐิติมา อุบลอ่อน

6312120038
นางสาวณัฐธกร พรหมบุญ

6312120039
นางสาวธัณย์สุตา สุวรรณน้อย

6312120040
นางสาวนริสรา อรัญมิ่ง

6312120041
นางสาวนลนีย์ โมอ่อน

6312120042
นางสาวนันทิยา พรมวงษ์

6312120043
นางสาวบุณญนุช พุทธรักษ์

6312120044
นางสาวเบญจรัตน์ มั่งมี

6312120045
นางสาวปันนที ศรีทะจันทร์

6312120046
นางสาวพัสตราภรณ์ อุบลอ่อน

6312120047
นางสาวพิชชาภรณ์ เรืองศรี

6312120048
นางสาวมณีรัตน์ พันไผ่

6312120050
นางสาวศุภานัน ทองแจ้ง

6312120051
นางสาวสุธารัตน์ เจริญศิลป์

6312120052
นางสาวสุธิกานต์ เพชรอ่อน

6312120053
นางสาวสุนิศา ปัตตาแวว

6312120054
นางสาวอัญชลี พรมสิงห์

6312120055
นางสาวอัญชิษฐา พ่วงเกิด

6312120056
นางสาวอาริสา อุดพ้วย

6312120057
นางสาวอุษา ล้วนดี

6312120058
นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์อุดม

6312120059
นายจิรายุ อ้ายมา

6312120060
นายจิรายุส จันทร์ศรี

6312120061
นายธนภัทร ภูศรีเทศ

6312120062
นายธนวัฒน์ จันทร์เส

6312120063
นายธีรภัทร์ ทองหล่อ

6312120064
นายปาณชัย สีแสง

6312120065
นายวรพงศ์ แสงท่านั่ง

6312120066
นายวรพล ดำเนินจิตร

6312120067
นายวัลลภ สิงห์ภา