มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312109001
นางสาวขวัญชีวา เมทจักร์

6312109002
นางสาวถิรดา มีแสงแก้ว

6312109003
นางสาวพชรพร นาพรหม

6312109004
นางสาวพรไพลิน สุ่มมาตย์

6312109006
นางสาวอัจฉรา แก้วตา

6312109007
นายกัญจน์ ปัญญาเจริญ

6312109009
นายชินวัตร ชัยชนะ

6312109010
นายชินวัตร ยวงบุญตา

6312109011
นายณัฐนันท์ ตุมตอง

6312109012
นายณัฐพล หนุนหนองถ้ำ

6312109013
นายทักษิณ อินพรม

6312109014
นายธนพล แขตสันเทียะ

6312109015
นายธนภัทร หอมยิ่ง

6312109016
นายนันทกร ฤทธิ

6312109017
นายบุญมี นันโท

6312109018
นายปฏิภาณ เสือดอนกลอย

6312109019
นายปฎิภาน สุวรรณ์

6312109020
นายปรเมศ ทองปฐพี

6312109021
นายประกาศิต ปิ่นม่วง

6312109022
นายพชร จ้อยเชื้อ

6312109023
นายพรเทพ รักษาสัตย์

6312109024
นายพิริยากร ศิริวัฒน์

6312109025
นายพีระภัทร ทองแดง

6312109026
นายภคินัย ธิพงษ์สันต์

6312109027
นายวิชญ์ภาส งามเพียงตากุล

6312109028
นายวุฒิชัย ยังวิลัย

6312109029
นายศุภกิจ จันทร์ดี

6312109030
นายสยมภู เย็นเวียน

6312109031
นายอภิศักดิ์ หนูทอง

6312109032
นายอภิสิทธิ์ เขียวขำ