มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312109033
นางสาวจิราภรณ์ พรมศิริ

6312109035
นางสาวเบญญาภา คำสีแดง

6312109036
นางสาวปิยะมินทร์ พูลประสาท

6312109037
นางสาวพิไลวรรณ ดำดิน

6312109038
นางสาวเมลดา รัตนวิภากุล

6312109039
นางสาววริศรา ศรีพระจันทร์

6312109040
นายกฤษณะ กุนแกม

6312109041
นายก้องกิดากร ครุธบึงพร้าว

6312109042
นายกีรติ อ้นเกษ

6312109043
นายฉัตรดนัย อินทรมาศ

6312109044
นายชนะชัย เกิดป้อม

6312109045
นายชนิตพล กั่นเพ็ง

6312109046
นายชนินทร์ ศรีคราม

6312109047
นายชัยวัฒน์ ม่วงศิลา

6312109048
นายฐาปกรณ์ บุญอ่ำ

6312109049
นายณัฐพล โตพงษ์

6312109050
นายทรงพล ชูเกาะ

6312109051
นายนพสิทธิ์ ศรีนิติพัฒน์

6312109052
นายปณิธิ ศรีระพันธ์

6312109053
นายพงศ์ประสิทธิ์ สิทธิวงศ์

6312109054
นายพลวรรธ เปลี่ยนศรี

6312109055
นายพัฒนชัย บุญธูป

6312109056
นายภัคธนะกร ยศเจริญ

6312109057
นายภาณุพงศ์ คำพิกุล

6312109058
นายภาณุวัฒน์ ทองย่น

6312109059
นายภูมิบดินทร์ หมวกแก้ว

6312109060
นายรัฐจักร อินทะจันทร์

6312109061
นายศุภกร ปักษี

6312109062
นายศุภิชัย บุญเพิ่ม

6312109063
นายอนุรักษ์ มาวงค์

6312109064
นายอรรถชัย ปรีเอี่ยม