มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312106001
นางสาวกมลชนก ท้าวอาสา

6312106002
นางสาวกมลพิชญ์ ท้วมเรือง

6312106003
นางสาวกษมา จันทะคุณ

6312106004
นางสาวจิณณพัต ใจตุ่น

6312106005
นางสาวชฎิลรัตน์ นอบเจริญ

6312106006
นางสาวชนิสรา เอี่ยมสำอางค์

6312106007
นางสาวณัฐฌา เกิดศิริ

6312106008
นางสาวณัฐริกา ทำไร่

6312106009
นางสาวธนาภรณ์ ทองมี

6312106010
นางสาวธุมวดี อินจัน

6312106011
นางสาวพรรณพษา สงสัย

6312106012
นางสาวพัทธ์ธีรา สิงหรัตน์

6312106013
นางสาวรัชนก โหมสันเทียะ

6312106014
นางสาววิชญาภรณ์ มาลา

6312106015
นางสาวสุนิสา กองตัน

6312106016
นางสาวสุพรรษา ชำนาญ

6312106017
นางสาวสุภาพร แซ่ย่าง

6312106018
นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์ครอง

6312106019
นางสาวอิสริยา มะลิพรม

6312106020
นางสาวอุไรวรรณ น่วมเจริญ

6312106021
นางสาวเอวิกา กาบคำ

6312106022
นายกฤษฏาวุฒิ ม่วงทิม

6312106023
นายกฤษณะ จำเริญ

6312106024
นายธนารักษ์ อธิยศ

6312106025
นายธีรภัทร อ้อมแก้ว

6312106026
นายพงศ์ประเสริฐ สิทธิวงศ์

6312106027
นายพัฒนพงศ์ ทาทองสี

6312106028
นายภูมิศักดิ์ บางทวี

6312106029
นายไรวินทร์ จ้อยสุดใจ

6312106030
นายฤทธิชัย ขรรค์แก้ว

6312106031
นายวสุพล พรมรักษา

6312106032
นายศักรินทร์ อ่องเกษม

6312106033
นายสิรภพ มั่นชาวนา

6312106034
นายสุภัทรชัย กาวงศ์