มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312106035
นางสาวเกศริน บุญรอด

6312106036
นางสาวชนาพร พรธาดาวิทย์

6312106037
นางสาวชลธิชา ดวงตะขบ

6312106038
นางสาวโชติกา ชวดีโชติหิรัญ

6312106039
นางสาวทองจันทร์ กมลาศกวีภาณุ

6312106040
นางสาวกัญญาภรณ์ นางงาม

6312106041
นางสาวธมลวรรณ นนท์ศรีเหว่า

6312106042
นางสาวประภาพร ษรจันทร์

6312106043
นางสาวปิยมาศ พลวี

6312106044
นางสาวพรนภา บุญจันทร์

6312106046
นางสาวมยุรินทร์ โถงโฉม

6312106047
นางสาวรัชนีพร วังคีรี

6312106048
นางสาวเรณุกา เพชรพงศ์

6312106049
นางสาววทันยา แก้วมี

6312106050
นางสาววันเพ็ญ ตุ้ยเขียว

6312106051
นางสาววิสุตา เอมจิ๋ว

6312106052
นางสาวสุกัญญา แสงสุข

6312106053
นางสาวสุนันธา หมูปิน

6312106054
นางสาวสุพัตรา สุขสวัสดิ์

6312106055
นางสาวอรอนงค์ พรมสงค์

6312106056
นางสาวอโรชา กำทอง

6312106058
นายชลทิตย์ จีนาวงษ์

6312106059
นายณรงค์ชัย บามา

6312106060
นายณัฐนนท์ งดงาม

6312106061
นายทีปกร โพธิ์พา

6312106062
นายธนากร เทแก้ว

6312106063
นายพานุกร สมผา

6312106064
นายรุ่งเพชร ทองนิล

6312106065
นายวงศธร อยู่นคร

6312106067
นายอภินันท์ เนียมหอม