มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312118001
นางสาวกัญจนพร เพชรเจ๊ก

6312118002
นางสาวจรณา แซ่มี

6312118003
นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีโกตะเพชร

6312118004
นางสาวณัชชา ทองชันลุก

6312118005
นางสาวทานตะวัน อย่างคุณธรรม

6312118006
นางสาวทิพย์พญาพร จางวางคง

6312118007
นางสาวธมนวรรณ สมเฉลา

6312118008
นางสาวธัญชนก พร้อมสุข

6312118009
นางสาวนันธิตา ปันนา

6312118010
นางสาวนิตติยา ตุ่นแจ้

6312118011
นางสาวปาริชาติ แป้นน้อย

6312118012
นางสาวพัณณิตา สวัสดี

6312118013
นางสาวมนัญชญา มะลิพรม

6312118014
นางสาวลักษมีกานต์ ศุภรัตนภรณ์

6312118015
นางสาววรรณาภรณ์ ใจงาม

6312118016
นางสาววีรินทร์ ราชโสภา

6312118017
นางสาวศศินา ตาคำ

6312118018
นางสาวสุพรรษา บำรุงอินทร์

6312118019
นางสาวเสาวลักษณ์ ติยะสันต์

6312118020
นางสาวอังคณา พัวพันธุ์

6312118021
นางสาวอัญชลี ศรีเจริญ

6312118022
นายกิตติพงษ์ ทองนาบัว

6312118023
นายเกียรติชัย อยู่รักษา

6312118024
นายธีรภัทร์ อยู่สวัสดิ์