มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312118025
นางสาวกัลย์สุดา สีวงษา

6312118026
นางสาวกิ่งกาญจน์ ไหมม่วง

6312118028
นางสาวเจนจิรา จันทโรทัย

6312118029
นางสาวทิพย์สุดา เงาะสงคราม

6312118030
นางสาวธิญารัตน์ รัศมีพันธ์

6312118031
นางสาวธิดารัตน์ โตโคกสูง

6312118032
นางสาวธิติมา ขวัญเงิน

6312118033
นางสาวธิติยา พรมทอง

6312118034
นางสาวนภัสกาญจน์ พรมนิล

6312118035
นางสาวเนตรนภา หิมโสภา

6312118036
นางสาวปองรัก อินแผลง

6312118037
นางสาวพัณณ์ชิตา กะโห้

6312118038
นางสาวภัทราพร กันปาน

6312118039
นางสาวรินรดา สีชัยยา

6312118040
นางสาวรุ่งฤดี พึ่งพัก

6312118041
นางสาวศรินทิพย์ ศรีอ่อน

6312118042
นางสาวสุนิษา อยู่ศรี

6312118043
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเมธ

6312118044
นางสาวอรณิช สุทธิ

6312118045
นายธิติพงศ์ ดำสะดี

6312118046
นายนเรศ ม่วงน้อยเจริญ

6312118047
นายภาสกร ศรีผ่อง