มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312111002
นางสาวจิรภิญญา เขียนโพธิ์

6312111003
นางสาวจิรัชญา เส็งเตี้ยม

6312111004
นางสาวชวิศา เขียวดี

6312111005
นางสาวชุติมา เหม็นแดง

6312111006
นางสาวธีราพร เจนพณิชพงศ์

6312111008
นางสาวรัตนาภรณ์ เฟื่องปรางค์

6312111010
นางสาววรรณา ขวดเขียว

6312111011
นางสาววรรณิดา อ้นนาค

6312111012
นางสาววรานุช อุ่นคำ

6312111013
นางสาวสรวีย์ แก้วสังข์

6312111014
นางสาวสุพรรณิการ์ มีรอด

6312111015
นายกฤตเมธ สร้อยสวาท

6312111017
นายก้องภพ ยอดโค้น

6312111018
นายฉัตรพงศ์ สิงห์มณี

6312111019
นายชินภัทร คุ้มม่วง

6312111020
นายณัฐพงศ์ แก้วคงดี

6312111021
นายณัฐวุฒิ ผ่องนาค

6312111022
นายณัฐวุฒิ สำเรียง

6312111023
นายธนากร พิมเสน

6312111024
นายธนายุต เหล็กทอง

6312111025
นายธัญเทพ อุดแร่

6312111026
นายนนทวัฒน์ อุดอินทร์

6312111027
นายนรินทร มีบุญ

6312111030
นายเมธังกูล เตโชฬาร

6312111031
นายรัชพล จันทะวงศ์

6312111032
นายวชิรพงษ์ จิตตุนัง

6312111033
นายวสิษฐ์พล สืบเหล่ารบ

6312111034
นายวัชรพงษ์ เสือจงภู

6312111035
นายสุริยธนาวงศ์ ไชโย

6312111036
นายสุริยา จิตรเจริญ