มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312111038
นางสาวจิราภรณ์ หอมประเสริฐ

6312111039
นางสาวชิดชนก จันทะคุณ

6312111040
นางสาวนิธิพร จันทร์พรหมมา

6312111041
นางสาวบุปผมาส วระบุตร

6312111042
นางสาวปนัดดา ช่วงโสด

6312111043
นางสาวปวีณา สมบัติพาณิชกุล

6312111044
นางสาวปัณณธร ไพรสน

6312111045
นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมสอน

6312111046
นางสาวภาวิณี โพธิ์แก้ว

6312111047
นางสาวมนัสศิตา เขตสถาน

6312111048
นางสาวรมย์นลิน ครุธน้อย

6312111049
นางสาวรุ่งระวี กางกั้น

6312111051
นางสาวอรุณี ทุมชะ

6312111052
นายกวินภพ กระสัง

6312111053
นายก้องบัณฑิต พรมรัตน์

6312111054
นายกังวาน ทองทับ

6312111055
นายกันตพัฒน์ ปะละสี

6312111056
นายกิติศักดิ์ หนูนาค

6312111058
นายณัฐนัย ปัสสา

6312111059
นายธีรวีร์ มีสง่า

6312111060
นายนิพนธ์ เรืองสวัสดิ์

6312111061
นายปนบพร สีสองเมือง

6312111062
นายพีรพัฒน์ จันทร์บาง

6312111063
นายมงคล ยงทอง

6312111064
นายรชต คูตระกูล

6312111065
นายวรภัทร สุขม่วง

6312111066
นายวายุเทพ โคจรานนท์

6312111068
นายอภิเชษฐ์ อินสกุล

6312111069
นายอภิสิทธิ์ บุญใหญ่

6312111070
นายอิสยาห์ วันศรี

6312111071
นายอุเทน แก้วประดับ