มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312105001
นางสาวชลญา กองเงินนอก

6312105002
นางสาวพรรณิภา เมืองมล

6312105003
นางสาวพิมพ์วิภา เพชรเหล็ก

6312105004
นางสาวยลรดา เอี่ยมรัศมี

6312105005
นางสาววิภาดา ขันติมิตร

6312105006
นางสาวศิริพร ครีมทอง

6312105007
นางสาวสิรินาถ นูมะหันต์

6312105008
นางสาวสุกัญญา ใจจันทร์

6312105009
นางสาวสุธีรา ปุ่มเพชร

6312105010
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเข็ม

6312105011
นายทวีศักดิ์ แซ่ว่าง