มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบเคมี กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312271001
นางสาวจุฑามาศ มนต์เดช

6312271002
นางสาวทัศนียา ปัญญาวิจารณกุล

6312271003
นางสาวนริศรา เผือกพัด

6312271004
นางสาวสุภัสชา พงศ์อัครชัย

6312271005
นายภัตรพีพร พาคำป้อง

6312271078
นางสาวทินศิริ ผัดแสน