มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312271006
นางสาวเกตุนิภา แสงปัญญา

6312271007
นางสาวณัฏฐณิชา ทับทิม

6312271008
นางสาวนิรมล น้ำน้อย

6312271009
นางสาวบุญสิตา โลมพันธ์

6312271010
นางสาวพัชฎาภรณ์ โสพรม

6312271011
นางสาวภัณฑิรา บุญธรรม

6312271012
นางสาววรนันท์ สว่างโลก

6312271013
นางสาววิภาวี อุปทอง

6312271014
นางสาวสุชาดา ฆ้องกำจัด

6312271015
นายกรวิชญ์ ปานสุด

6312271016
นายกฤษฎา คงอิ่ม

6312271017
นายขจร มีชาวนา