มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบจุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312271018
นางสาวกนกวรรณ เย็นฉ่ำ

6312271019
นางสาวญาณินท์ นาโตนด

6312271020
นางสาวนรินทร์ทิพย์ เชื้อวงศ์

6312271021
นางสาวรุ่งฤดี ประสิทธิ์

6312271022
นางสาวศิริวรรณ อินทร์อยู่

6312271023
นายพีรวัส สอนทุ่ง