มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบฟิสิกส์ กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312271024
นางสาวกมลชนก แสนยศ

6312271025
นางสาวจินดา ชายวอน

6312271026
นางสาวชุติมา จันทะคุณ

6312271027
นางสาวธีรารัตน์ จันทะคุณ

6312271028
นางสาวนนท์ทิญา ปัดถา

6312271029
นางสาวนภาพร สีเสือ

6312271030
นางสาวน้ำผึ้ง ถูวะสี

6312271031
นางสาวปริศนา เถาเมฆ

6312271032
นางสาวศศิธร บุญธรรม

6312271033
นางสาวอภิญญา แดงจันที

6312271034
นายชัยสิทธิ์ อ้นเพิก

6312271035
นายวรเมธ สุธน