มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบคณิต กลุ่ม (Sec) 5
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312271036
นางสาวกานต์มณี กิจสะสม

6312271037
นางสาวเกวลิน ประจง

6312271038
นางสาวจันจิรา จันดี

6312271039
นางสาวจารุวรรณ คุ้มขำ

6312271040
นางสาวชลธิชา หวังเจริญ

6312271041
นางสาวณัฐกานต์ รุ่งแจ้ง

6312271042
นางสาวณิชกานต์ พัดนาค

6312271043
นางสาวนันทิชา พงษ์เจริญ

6312271044
นางสาวปิยะธิดา แหลมแก้ว

6312271045
นางสาวพัชรมัย จันทะไพร

6312271046
นางสาวลักษิกา พรหมมา

6312271047
นางสาววิภาวี คำหอม

6312271048
นางสาวสุปราณี ศักดิ์ศิริกุล

6312271049
นางสาวอภิญญา วรอินทร์

6312271050
นางสาวอุรวรา ม่วงทุ่ง

6312271051
นายพรพิพัฒน์ อ้นอ๊อด

6312271052
นายวันชนะชัย ฤทธิ์ประเสริฐ

6312271053
นายวีระพล จอมคำสิงห์

6312271054
นายสหรัตน์ พลคล้าย

6312271055
นายอินทร วิวรรธน์ภาสกร