มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบวิทย์แวดล้อม กลุ่ม (Sec) 6
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312271056
นางสาวชัญญา สระบัว

6312271057
นางสาวพรทิพย์ ชะนะภัย

6312271058
นางสาวสิริมา คงเมือง

6312271059
นายกิตติภณฑ์ เมฆเคลื่อน