มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบสาธา กลุ่ม (Sec) 7
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312271060
นางสาวกัญญรัชญ์ เสียงหวาน

6312271061
นางสาวธิดารัตน์ วาจาชื่น

6312271062
นางสาวนภาภรณ์ แหงมพรม

6312271064
นางสาวพิชญา ศรีบุตรตา

6312271065
นางสาวสิริญฑาทิพย์ ผุยผัน