มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบคหกรรม กลุ่ม (Sec) 8
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312271066
นางสาวทักษพร ยศสุวรรณ์

6312271067
นางสาวธนพร จินดาพงษ์

6312271068
นางสาวมีนา ทะสอน

6312271069
นางสาวรัตนมน มีผล

6312271070
นางสาวรัตพร ปลื้มใจ

6312271071
นางสาวรุศิตา กลิ่นภู่

6312271072
นางสาวลักษิกา กองบุญมา

6312271073
นางสาววราภรณ์ ชมพักตร์

6312271074
นางสาวอรยา หมู่หาญ

6312271075
นายจิรเมธ น้อยนิ่ม

6312271076
นายนพดล บุญคง

6312271077
นายอธิปกรณ์ จงมณี