มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312207001
นางสาวจุฑามาส แสงแก้วสุข

6312207002
นางสาวธัญลักษณ์ สำเภา

6312207003
นางสาวปฐมวรรณ สวยกระโทก

6312207004
นางสาวปัทมพร สาทจิม

6312207005
นางสาววาลิณีย์ แสงพระจันทร์

6312207006
นางสาวอรณิชา บุตรดี

6312207007
นายธนวัต แสนยากุล