มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312211001
นางสาวกัลยรัตน์ สายคำมี

6312211002
นางสาวกาญจนา วันทองสุข

6312211003
นางสาวจินดารัตน์ น้อยนันตา

6312211006
นางสาววนัชพร เลื่อนลอย

6312211007
นางสาววรรณนิสา บุญญะฤทธิ์

6312211009
นางสาวอริศรา ศรีรักษา