มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312213001
นางสาวจิราพร เมทา

6312213002
นางสาวนิสา ขาวเรือง

6312213003
นางสาวปฏิมากร ช่างดำริห์

6312213004
นางสาววันวิสา อ่วมพรม

6312213005
นางสาวศศิกานต์ จันทะคุณ

6312213006
นางสาวศุลีพร ชมเชย

6312213009
นางสาวเมทณี มีภิปราย

6312213010
นางสาวอารยา ทองจันทร์