มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312213002
นางสาวนิสา ขาวเรือง

6312213004
นางสาววันวิสา อ่วมพรม

6312213005
นางสาวศศิกานต์ จันทะคุณ

6312213006
นางสาวศุลีพร ชมเชย

6312213009
นางสาวเมทณี มีภิปราย