มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312231001
นางสาวกันต์ธิดา นาคพัน

6312231002
นางสาวฉัตรกมล บุญสาริการ

6312231003
นางสาวชนม์นิภา ยอดเกตุ

6312231004
นางสาวพีวรา ขันธสิกรรม

6312231005
นางสาวมณธกาญ มัชฌิมา

6312231006
นางสาวสุชาดา ทับทองดี

6312231007
นางสาวสุดารัตน์ เพียลำแขก

6312231008
นางสาวสุธีธิดา สารมะโน

6312231009
นายกนกพล เหมฤดี

6312231010
นายกันต์ ศิระพรธนารัชต์

6312231011
นายกิติณัฎฐ์ มาดหมาย

6312231012
นายจักรพันธ์ จันกัน

6312231013
นายชคัทพล ต๊ะมาสี

6312231014
นายไซลีวงค์ แซ่ม้า

6312231016
นายณัฐกร ทิพย์มณี

6312231017
นายณัฐพล เนียมน่วม

6312231018
นายธนชัย สังข์นวล

6312231019
นายธนาวุฒิ บุญมาเวียง

6312231020
นายธราดล บุญธรรม

6312231021
นายปิยพงษ์ พงษ์พัฒน์

6312231022
นายพิชญพงศ์ ศิลปาภิสันทน์

6312231023
นายพิพัฒนะ ตั้งหลักมั่นคง

6312231024
นายเมธาพร ชัยอาวุธ

6312231025
นายวิศรุต จันทร์เรือง

6312231026
นายวีรภัทร เอี่ยมสอาด

6312231027
นายศราวุฒิ ฉันทพานิชย์

6312231028
นายศิรวิทย์ ขวัญน้อม

6312231029
นายศิริวัฒน์ โพธิประเสริฐ

6312231030
นายศิวะกร เปี่ยมมนัส

6312231031
นายสรวิชณ์ กุลธินี

6312231032
นายสิริชัย หอมรื่น