มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312224001
นางสาวชญาดา ยิ้มไทย

6312224002
นางสาวณิชา กลิ่นเสือ

6312224003
นางสาวณิชาภัทร ยางสวย

6312224004
นางสาวนภัสสร จันทร์ศรี

6312224005
นางสาวนภาลัย โชติธนบูรณ์

6312224006
นางสาวปภัสรา จำปาอ่อน

6312224007
นางสาวพัชธราภรณ์ ทุมเมืองปัก

6312224008
นางสาวสกาวรรณ แสงสิงห์

6312224009
นางสาวอรุณวรรณ คงคา

6312224010
นายกนกศักดิ์ เลื่อนลอย

6312224012
นายฉัตรดนัย ชัยปัญหา

6312224013
นายณรงค์ชัย ปคุณพูลสิน

6312224014
นายณัฐพล ทรัพย์แหยม

6312224015
นายดนุพล คำอ่อนดี

6312224016
นายดลยุทธ์ ครองเมือง

6312224017
นายเทวราช เทียรบาล

6312224018
นายธนากร ไกรรุ่ง

6312224019
นายธนาวัฒน์ เสียงเพราะ

6312224020
นายปกรณ์เกียรติ ยะสาร

6312224021
นายพัชรดนัย จันทะคูณ

6312224022
นายพิทวัส เสนานุช

6312224023
นายภัทรพล เดชประพฤติ

6312224024
นายรัชพล จันทะคุณ

6312224025
นายวีรภัทร นิลนาราม

6312224026
นายศิรสิทธิ์ เรืองนุช

6312224027
นายอัครพงศ์ หงษ์ทอง