มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312257001
นางสาวกรรณิการ์ จงจิตร

6312257002
นางสาวชนนิกานต์ มีอุดร

6312257003
นางสาวนันทิชา ศรีทิม

6312257004
นางสาวปุยฝ้าย นาคชื่น

6312257005
นางสาวศิริรัตน์ รักสวน

6312257006
นางสาวสกุลตลา จุปุ

6312257007
นางสาวอนุสรา ยวนเขียว

6312257008
นายภัทรศักดิ์ จันจี

6312257009
นางสาวนุตตรา บุญแถม