มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ (Data Science and Information Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312264001
นางสาวกัลยา คำสี

6312264002
นางสาวชณิภรณ์ อุดชาชน