มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312201002
นางสาวจุฑารัตน์ พวงจันทร์

6312201003
นางสาวชลธิชา เปิ้นซิว

6312201004
นางสาวณัฐธิดา สวัสดิ์

6312201006
นางสาวปทิตตา อินทรพิทักษ์

6312201007
นางสาวปนัดดา ล่าเกียง

6312201009
นางสาวสกาวเดือน อุ่นใจ

6312201011
นายพงษ์วริษฐ์ แก่นเมือง

6312201012
นายพร้อมพงศ์ ดารดาษ

6312201013
นายภานุวัฒน์ บังกระโทก

6312201014
นายศิลา สุ่มแสง

6312201015
นางสาวมนฑ์กรภัค ศรีโสภา