มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312234001
นางสาวฉัตรชนก วัณโณ

6312234002
นางสาวเบญจพร บัวคง

6312234004
นางสาววรานุช จีนเพชร

6312234005
นางสาววิลาวัณย์ คุ้มแสง

6312234006
นางสาวสุวนันท์ นันธิวัน

6312234007
นายสิทธิพร พูนหมี

6312234008
นางสาวสิริวิมล เปี้ยหล้า