มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312234001
นางสาวฉัตรชนก วัณโณ

6312234004
นางสาววรานุช จีนเพชร

6312234005
นางสาววิลาวัณย์ คุ้มแสง

6312234006
นางสาวสุวนันท์ นันธิวัน

6312234007
นายสิทธิพร พูนหมี