มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Product Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312260001
นางสาวใกล้รุ่ง ภิรมกิจ

6312260002
นางสาวทักษพร เกตุอิ้ม

6312260003
นางสาวทักษิณี เตทุ่ง

6312260004
นางสาวทัดดาว พุทธรักษา

6312260005
นางสาวนันท์นภัส หวลระลึก

6312260006
นางสาวนิลาวรรณ บุญทะปัญญา

6312260007
นางสาวลดามณี เพชรป้อ

6312260008
นางสาวหยกณิกา ทองดี