มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312265001
นางสาวกาญจนา ศึกษา

6312265002
นางสาวนาตาชา โยธี

6312265003
นางสาวพันธิตรา วินัยพานิช

6312265004
นางสาววิไลลักษณ์ เง่าทุ่ม

6312265005
นางสาวอัณทิมา บรรณะที

6312265006
นางสาวอาทิตยา อร่ามศรี

6312265007
นายจีรพัฒน์ มงคล

6312265008
นายปรัชญา พงษ์เขียว

6312265009
นายพนธกร มันเชษฐ

6312265010
นางสาวมนฑ์กรภัค ศรีโสภา