มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312419001
นางสาวกนกวรรณ ดำดี

6312419003
นางสาวเกวลิน รักษาชน

6312419004
นางสาวเกศรี สีหะวงษ์

6312419005
นางสาวเขมณัฏฐ์ พรอนันท์ธนกุล

6312419006
นางสาวจิตติมา เมฆส่อน

6312419007
นางสาวชนิภรณ์ บุญเทียน

6312419008
นางสาวชรินทิพย์ อยู่คง

6312419009
นางสาวณัฐนพิน เขื่อนเมือง

6312419010
นางสาวณัฐนรี สุทธิรักษ์

6312419011
นางสาวดวงหทัย เครือแจ้ง

6312419012
นางสาวดาราวรรณ หมื่นจิตร

6312419013
นางสาวทักษิณา ต๊ะแก้ว

6312419014
นางสาวธมลวรรณ ทองสิน

6312419015
นางสาวธัญญารัตน์ โอภาส

6312419016
นางสาวนันทกานต์ อบเชย

6312419017
นางสาวนิศารัตน์ อุตรพันธ์

6312419018
นางสาวนิสรา โนจาใจ

6312419019
นางสาวเบญจพร เกษรจรุง

6312419020
นางสาวปราณิศา สาริกา

6312419021
นางสาวปิยธิดา จันคะณา

6312419022
นางสาวปิยธิดา นนทโคตร์

6312419023
นางสาวพรรณภัทร บุญลือ

6312419024
นางสาวพัชราภรณ์ สิบผุด

6312419025
นางสาวพัทธ์ธีรา ตรีกุล

6312419026
นางสาวเพ็ญนภา มั่งใหญ่

6312419027
นางสาวภัณฑิรา สุขพลอย

6312419028
นางสาวมณฑิรา ไชยโวหาร

6312419029
นางสาวยุพารัตน์ สืบศักดิ์วงศ์

6312419030
นางสาววรดา โสประดิษฐ

6312419033
นางสาววิลาสินี ปาเฉย

6312419034
นางสาวศศิกาญจน์ เชิดชู

6312419035
นางสาวสิรินทรา ศรีเพ็ชร์

6312419036
นางสาวสุพัตรา สุวรรณพันธ์

6312419038
นางสาวสุวนันท์ เศษโถ

6312419039
นางสาวแอลรี่ สกิ๊ปเปอร์

6312419040
นายกฤติกานต์ พรหมอินทร์

6312419041
นายกษิดิศ เจริญสุข

6312419042
นายแกล้วกล้า จั่นแก้ว

6312419043
นายจิรัฏฐ์ แซ่หว้า

6312419044
นายทิชากร สาพะลับ

6312419045
นายนัฐนพล รอดพ้นทุกข์

6312419046
นายพหัส ปัญญาภรณี

6312419047
นายพัชรพล พ่วงเฟื่อง

6312419048
นายภูบดินทร์ วีระพลชัย

6312419049
นายวรภัทร โพธิ์เดช

6312419050
นายสมพงษ์ พลพิสิทธิ์

6312419051
นายสหรัฐ สีชาติ

6312419052
นายสุทธวีร์ โปทาเมือง

6312419053
นายสุนทร พิมเสน

6312419099
นายนฤเบศ จู๊คส์

6312419107
นาย ณัฐชนน ธรรมประเสริฐ

6312419108
นายมูฮำมัดฮาฟีส บอนอง