มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312419031
นางสาววรรณวิสา คงหนู

6312419032
นางสาววราพร สีรัฐบาล

6312419037
นางสาวสุภาพร คงเสาร์

6312419054
นางสาวกมลชนก รองแก้ว

6312419055
นางสาวกรองกาญจน์ คงทิพย์

6312419056
นางสาวกัญญาณัฐ ฟักทองอยู่

6312419057
นางสาวกัญญารัตน์ รังษี

6312419059
นางสาวกุศล ใจลิน

6312419060
นางสาวเกตน์นิภาภรณ์ จันทร์มาลา

6312419061
นางสาวเกสรา เจนชัยภูมิ

6312419062
นางสาวจิดาภา สุวรรณรอ

6312419063
นางสาวจิราภัทร บัวลี

6312419064
นางสาวจุฑาทิพย์ ทรงเจริญ

6312419065
นางสาวเจนจิรา เหม็นแดง

6312419066
นางสาวชลธิชา บุญผ่อน

6312419068
นางสาวชุติมา ป้อมจันทร์

6312419070
นางสาวธณัฐวรรณ ใจสุวรรณ์

6312419071
นางสาวธนารีย์ อุ่นชู

6312419073
นางสาวนิตยา แจ่มแจ้ง

6312419075
นางสาวปาริศตา ตาสี

6312419076
นางสาวปิยะนุช อัศสอน

6312419077
นางสาวพิมพ์ชนก ถิระการ

6312419078
นางสาวพิมพ์อัปสร พูลชู

6312419079
นางสาวรวิภา บุญมาก

6312419080
นางสาวรัชฎาภรณ์ พรมแสง

6312419081
นางสาวฤทัยรัตน์ อุดแก้ว

6312419082
นางสาววรรณญาภรณ์ ดอกจันทร์

6312419083
นางสาววรัญญา พันเงิน

6312419084
นางสาววรางคณา นงพา

6312419085
นางสาวศิริพร ชาติเวช

6312419086
นางสาวศุภาพิชญ์ อ้นแหยม

6312419087
นางสาวสุจิตรา โชติรัตน์

6312419089
นางสาวสุภัสสรา บุญเจียง

6312419090
นางสาวสุรีรัตน์ อิ่นคำ

6312419092
นางสาวอรอุมา พุดจาด

6312419093
นางสาวอารยา หมวกโตนด

6312419094
นายเคนไต้จ่อ -

6312419095
นายจิรายุ ศิลาแรง

6312419096
นายจีรวัฒน์ จันทร์สว่าง

6312419097
นายณฤดล บัวทองท้าว

6312419098
นายนฤเบศ จงอยู่เย็น

6312419100
นายนฤสร สีหะวงศ์

6312419101
นายไผท ฟักทอง

6312419102
นายวงศธร ตันประเสริฐ

6312419103
นายวัชระชัย ใจภักดี

6312419104
นายสุทธิชัย แก่นคำ

6312419105
นายสุธีมา กลับกลาง

6312419106
นายอนุพงศ์ สราคำ