มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312420001
นางสาวกนกอร อ๊อดเอก

6312420002
นางสาวกมลทิพย์ ทิพโสต

6312420003
นางสาวกาญจนา บุญชม

6312420004
นางสาวจันทราทิพย์ กาฬภักดี

6312420005
นางสาวจิตร์วฏี ฉุยฉาย

6312420006
นางสาวจุฑารัตน์ ขำทองดี

6312420007
นางสาวจุรีรัตน์ อยู่สุข

6312420008
นางสาวชลิตา สุดแสงเขียว

6312420009
นางสาวชโลทร นาคพรม

6312420010
นางสาวญานิกา สีพรมมา

6312420011
นางสาวฐิติมา จะเรืองรัมย์

6312420012
นางสาวณัฐกานต์ โยธะไชยสาร

6312420013
นางสาวณัฐติกาญจน์ ปรวนอุ้ม

6312420014
นางสาวณิชกานต์ ตรีขำ

6312420015
นางสาวธัญณรัญ อินทอง

6312420016
นางสาวธัญวรัตน์ จุยหอม

6312420017
นางสาวนทีกานต์ ดวงเสาร์

6312420019
นางสาวนิรมล สุทธิ

6312420020
นางสาวเบญญา ปุ้มตะมะ

6312420021
นางสาวปรารถนา พิมปาน

6312420022
นางสาวปวันรัตน์ เกิดปั้น

6312420023
นางสาวปวีณา ดีเกิด

6312420024
นางสาวปุณยนุช เอี่ยมสอาด

6312420027
นางสาวพรสิริวรรณ คำเครือ

6312420028
นางสาวพัชรภรน์ ทัศนา

6312420029
นางสาวพัชราภา อ่อนเชตุ

6312420030
นางสาวพัชรินทร์ ปานเกิด

6312420032
นางสาวภคพร นงค์นิ่ม

6312420033
นางสาวภรภัทร เย็นขัน

6312420034
นางสาวภัคจิรา เมืองแก้ว

6312420035
นางสาวเมธาพร เฟื่องมณี

6312420036
นางสาวรวิวรรณ เพิ่มทรัพย์

6312420037
นางสาวรัตนาวดี ทับทวี

6312420038
นางสาววชิรญาณ์ เพ็ชรรัตน์ทอง

6312420039
นางสาววัชราภรณ์ กะกุคำ

6312420040
นางสาววิภาวดี กรุดมหาราช

6312420041
นางสาวเวธิกา วะวิชัย

6312420042
นางสาวศรัณยา พรมมาอินทร์

6312420043
นางสาวสุธาฤณีย์ กันทะวัง

6312420044
นางสาวสุนิสา ทับเงิน

6312420045
นางสาวสุพัตรา น้อยแก้ว

6312420046
นางสาวสุภารัตน์ จันทร์สนิท

6312420049
นางสาวโสภา เกลากลึง

6312420050
นางสาวหฤทัย กองฉาย

6312420052
นางสาวอภิชญา ปิงวงษ์

6312420053
นางสาวอรอาภา เล็กชม

6312420054
นางสาวอรัญญา พันมะวงค์

6312420056
นางสาวอัยย์รฎา บุตรดี

6312420057
นางสาวอิสรียา ชาญวัฒนศิริกุล

6312420058
นายกิตติภูมิ โชติรัตน์

6312420059
นายจตุรวิทย์ ศรีศุภลักษณ์

6312420060
นายจักรกฤษณ์ คงปันนา

6312420061
นายณัฐชนน ลีธัญกุล

6312420064
นายปกาสิต อ่อนนิ่ม

6312420065
นายวิศว สิงหฬ

6312420066
นายศุภกร รอดเริญ

6312420067
นายศุภชัย พากิโต

6312420068
นายสุรัตน์ ล้ำพูนทรัพย์

6312420069
นายอธิปไตย วังแผน

6312420070
นายอโนวา เพชรมนัส