มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312417001
นางสาวกมลวรรณ ขลุ่ยทอง

6312417003
นางสาวกัลยารัตน์ อินดี

6312417004
นางสาวเกษราภรณ์ ขุมทอง

6312417005
นางสาวจันทร์แรม เพ็ชรเกลอ

6312417006
นางสาวจุฑามาศ เขียวอ่อน

6312417007
นางสาวเฉลิมขวัญ สังข์เมือง

6312417008
นางสาวณัฎดาพร รัตนะ

6312417009
นางสาวธารวิมล ขวัญทอง

6312417010
นางสาวนลัทพร อินวิเชียร

6312417011
นางสาวบุญสิตา แซ่คู่

6312417012
นางสาวปัญญาพร สามงามยา

6312417013
นางสาวพรพิมล โนวฤทธิ์

6312417014
นางสาวภัทรสุดา รุ่งธิติธรรม

6312417015
นางสาวลักษิกา กิจเกษม

6312417016
นางสาววรรณกานต์ จันดำ

6312417017
นางสาววรัญญา ภู่คำมี

6312417018
นางสาววราลักษณ์ บางศรี

6312417019
นางสาวศิรินันท์ ดาวเรือง

6312417020
นางสาวสรัญพร นรารัตน์

6312417021
นางสาวสวิชญา ยอดส่ง

6312417022
นางสาวสิริกัญยา ไผ่จันทร์

6312417023
นางสาวสุกัญญา แสงสว่าง

6312417024
นางสาวสุจิตรา ศรีกาสี

6312417025
นางสาวสุปรียา สุทธิจินดาญาโน

6312417026
นางสาวอรณิชา คุ้มขำ

6312417027
นางสาวอินทิรา ช่างอ่อง

6312417028
นายกันตพัฒน์ ศรีนิติพัฒน์

6312417029
นายจิระชัย นิลสวัสดิ์

6312417030
นายซามุ โคบายาชิ

6312417031
นายธนธรณ์ ยืนยาว

6312417032
นายบุญเลิศ ตะวันแสงธรรม

6312417033
นายปรมัตถ์ พาลิตา

6312417034
นายพงศ์ชนก เขียววัดจันทร์

6312417035
นายพรชัย พอใจ

6312417036
นายพรนรินทร์ จันทร์แจ้ง

6312417037
นายพสิษฐ์ มีมุสิทธิ์

6312417038
นายวรชาติ บุญอาจ

6312417039
นายวรากร เกิดเที้ยง

6312417040
นายศรราม แผลงศร

6312417041
นายพีรวิชญ์ สุนิน

6312417042
นายศุภวิชญ์ ภูเงิน

6312417043
นายหรัณย์ เมืองมา

6312417044
นายปฐมภพ กองศีล

6312417045
นางสาวอลิษา ส้มจันทร์