มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312208001
นางสาวกัญญารัตน์ นวลจีน

6312208002
นางสาวชโลธร นาคพานิช

6312208003
นางสาวณัฏฐณิชา ราชหงษ์

6312208004
นางสาวณัฏฐธิดา ราชหงษ์

6312208005
นางสาวธนัชพร แสนประสิทธิ์

6312208006
นางสาวธีวรา ฤทธิ์เนติกุล

6312208007
นางสาวเบญจรัตน์ เกษเทศ

6312208008
นางสาวภรณ์ฑิตา สุขประเสริฐ

6312208009
นางสาวภัทรานิษฐ์ สุวรรณศรี

6312208010
นางสาวรัฐสุณีย์ บุญสุก

6312208011
นางสาวสิรีธร เจริญวัฒนมาสกุล

6312208012
นางสาวสุชานาถ นาคยิ้ม

6312208013
นางสาวเสาวภาคย์ เตจะ

6312208014
นางสาวอัจฉริยาพร เต่าทอง

6312208015
นางสาวอัญชนา ทรงสกุลทอง

6312208016
นายกมล วิสุทธิกุลชัย

6312208017
นายคฑาทอง แสงราช

6312208018
นายจิรภัทร คงอ่ำ

6312208019
นายชลชาติ มีสวัสดิ์

6312208020
นายฐิติ ศรีสุข

6312208021
นายณัฐรัตน์ ทองอินศรี

6312208022
นายธนพร ติชะพันธุ์

6312208023
นายธีรพงษ์ พงษ์พวง

6312208024
นายนพดล ธงชัย

6312208025
นายนัทธพงศ์ แพงศรี

6312208027
นายพีรพัฒน์ โพธาชัย

6312208028
นายวิรัติ เฉลิมไธสง

6312208029
นายศรัณย์ แสงสุวรรณ์

6312208030
นายสมพงษ์ เทศราช

6312208031
นายสิทธิชัย เสือมั่น

6312208032
นางสาวผกามาศ สีคต