มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312407001
นางสาวกัญญานัฐ น้อยผา

6312407002
นางสาวชนิดาพร ม่วงเอี่ยม

6312407003
นางสาวชลธิชา เพชรเดช

6312407004
นางสาวชัชชญา คุ้มคำ

6312407005
นางสาวชัชศิณี จุ้ยทรัพย์

6312407006
นางสาวณัฐณิชา ไมตรีจิตร

6312407008
นางสาวปณิตา หงษ์โต

6312407009
นางสาวปรียภัทร์ เทียนบุญ

6312407010
นางสาวศันสนา แสงอ่อน

6312407011
นางสาวสุพัตรา เรืองวารี

6312407012
นางสาวอินทิรา เกิดปั้น

6312407013
นางสาวเอกนรี ดวงวิหาญ

6312407014
นายกฤติพงศ์ ทับทิม

6312407016
นายไชยวัฒน์ พลมนตรี

6312407017
นายณัฐปคัลภ์ นวาวัตน์

6312407018
นายณัฐสิทธิ์ ชูศรี

6312407019
นายเด่นภูมิ พ่วงดี

6312407020
นายธีรภัทร์ สุริวงษ์

6312407021
นายธีรศักดิ์ มากคง

6312407022
นายนัฐนันท์ ชาดี

6312407023
นายนำพล คะระนันท์

6312407025
นายพิริยะ รสพล

6312407026
นายพีรชัย มาลาศรี

6312407027
นายวรากรณ์ แพพ่วง

6312407028
นายสันดุษิต ทองขาว

6312407029
นายสันติราษฏร์ เขียวเหลือ

6312407030
นายหฤษฎ์ คุ้มรักษ์

6312407031
นายอนุชิต มณีสุข

6312407032
นายอนุสรณ์ เพชรใจดี

6312407035
นางสาวจุฬาลักษณ์ เพ็ชรรัตน์

6312407042
นางสาวลลิตา สุวรรณศร

6312407065
นายนรากร นานยะ

6312407066
นายเมธี แจ่มเมธีกุล