มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312407007
นางสาวทักษพร จันทร์เถื่อน

6312407015
นายกานต์นิธิ แก้ววิเชียร

6312407033
นางสาวกัญญารัตน์ พัดเจริญ

6312407034
นางสาวจิดาภา ม่วงปาน

6312407036
นางสาวฑิฆัมพร ยอดบุตรดี

6312407037
นางสาวปิยธิดา หอมหวล

6312407038
นางสาวพราวสิรี ปานปั่น

6312407039
นางสาวพิชญาภา สิงห์โต

6312407040
นางสาวพีรพรรณ ภู่บุตร

6312407043
นางสาวสสิณา เขียวคล้าย

6312407044
นางสาวสุกัญญา มู้เม่า

6312407045
นางสาวสุทัตตา เหล็กนางรอง

6312407047
นายกฤษณพงศ์ เลิศอุดม

6312407048
นายกิตติพัฒน์ ภวัตธวัลธร

6312407052
นายจิรพัฒน์ โพธิ์หล่าย

6312407053
นายธนพัฒน์ พัฒนชัยยะ

6312407054
นายธนานุวัฒน์ เอกอำพันธ์

6312407055
นายธีรภัทร โพธิ์หมึก

6312407056
นายธีรศักดิ์ ฟักทองอ่อน

6312407057
นายนรากรณ์ ขุระสะ

6312407058
นายพีรยุทธ์ เพ็งบุตร

6312407059
นายวัทนพร บุญมาติด

6312407060
นายศุภกร อาจหาญ

6312407061
นายศุภนิมิต เจตนา

6312407062
นายสิริกร พุ่มพวง

6312407063
นายอนุชิต ธนวงษ์เจริญ

6312407067
นางสาวจรรยพร คงสมบูรณ์

6312407068
นาย อดิศักดิ์ ด้วงบ้านยาง