มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312418001
นางสาวกรกนก สนิทบุรุษ

6312418002
นางสาวจตุพร ทัศนา

6312418003
นางสาวจันทนา รอดขาว

6312418004
นางสาวชนิภา ดานขุนทด

6312418005
นางสาวณิชาภัทร พุ่มอิ่ม

6312418006
นางสาวทัศนีย์ จันทร์ห้าว

6312418007
นางสาวทิพรดา น้ำกระจาย

6312418008
นางสาวทิพากร คำน่วม

6312418009
นางสาวธัญวรัตน์ เชียงฉ่ำ

6312418010
นางสาวน้องหญิง นิ่มแสง

6312418011
นางสาวนันทกา อ่ำสิงห์

6312418012
นางสาวประกายกานต์ ศรนารา

6312418013
นางสาวปรีดาพร แจ้งอิ่ม

6312418014
นางสาวพรพัชรา แสงศิริ

6312418015
นางสาวพรรณรัตน์ สอนน้อย

6312418016
นางสาวภัทราพร เนียมหอม

6312418018
นางสาวรักษิณา เนินเพิ่มพิสุทธิ์

6312418019
นางสาวเรวดี สีฉิม

6312418020
นางสาววศินี มั่นยิ้ม

6312418021
นางสาวเวณิกา ยงพรม

6312418022
นางสาวสลิลดา สุทธิหล่อ

6312418023
นางสาวสุกัญญา สว่างอารมย์

6312418024
นางสาวสุชาดา ทองไหลมา

6312418025
นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง

6312418026
นางสาวสุปราณี เอี่ยมอิ่ม

6312418028
นางสาวสุภาณี เนียมหอม

6312418029
นางสาวสุวพิชญ์ แก้วสีทอง

6312418030
นางสาวอนุธิดา บุญเลี้ยง

6312418031
นางสาวอมรรัตน์ วระคุณ

6312418032
นางสาวอริศรา คล้ายรุ่งเรือง

6312418033
นางสาวอุษา แก้วศรีทัศน์

6312418034
นายกฤษดา บุญเกิด

6312418035
นายธนกฤต จำบุญ

6312418036
นายพลกฤต พรมสง่า

6312418037
นายศุภกร ขันข่อย

6312418038
นายอนุชา วิทยา

6312418077
นางสาวนูรมี อาแซ

6312418080
นางสาวอภิญญา ป้อมมอญ