มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312418039
นางสาวกัญญารัตน์ น้อยขวัญ

6312418041
นางสาวกิตติยา นิลจง

6312418042
นางสาวกุลธิดา ขอพลกลาง

6312418043
นางสาวเกวลิน ทองยิ้ม

6312418044
นางสาวเกษสุวรรณ์ กันจอน

6312418046
นางสาวญาณี สายเสือ

6312418047
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยวงค์

6312418048
นางสาวธรรญชนก ทับกฤษ

6312418050
นางสาวธัญทิพย์ จันทร์พรหมมา

6312418051
นางสาวนภัสกร หนูแก้ว

6312418052
นางสาวนฤมล เปรมบุญ

6312418053
นางสาวนิสรา เจริญรอบ

6312418054
นางสาวเบญจรัตน์ บัวทอง

6312418055
นางสาวประกายเพ็ชร ประกอบธรรม

6312418056
นางสาวประวีณา กลั่นนุช

6312418058
นางสาวศกลวรรณ เหมยคำ

6312418059
นางสาวภัชญาภรณ์ จุ่มไฝ

6312418060
นางสาวมาริษา ระบอบ

6312418063
นางสาววศิกานต์ ศาลาดิน

6312418064
นางสาวศศิกานต์ ขลิบเอม

6312418066
นางสาวศุภสุตา บัวคำศรี

6312418067
นางสาวสิริกาญจน์ สินประเสริฐ

6312418068
นางสาวสุกัญญา กาหลง

6312418069
นางสาวสุไพรรัตน์ พุ่มทอง

6312418071
นางสาวอารียา ปรางทับทิม

6312418072
นายจตุพงษ์ เกตุศรี

6312418073
นายชาญธนศักดิ์ เพ็งหล่อ

6312418074
นายณัฐพล พันจันดี

6312418075
นายธนกฤต เพชรรอบ

6312418076
นายพีรพล มังษาอุดม

6312418078
นางสาวพรไพลิน ประทามะโก

6312418079
นายบรรณวิทิต วงค์อนุ