มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312416001
นางสาวกัลยรัตน์ บุญแสน

6312416002
นางสาวกานติศา สินเช้า

6312416003
นางสาวกิติมา แทนรินทร์

6312416004
นางสาวจีรนันท์ แซ่เฮ้อ

6312416005
นางสาวจุฑารัตน์ คงสุจริต

6312416007
นางสาวญานิกา ปานรัตน์

6312416008
นางสาวณัฐจีตา กิจคะวงศ

6312416009
นางสาวณัฐชา ธูปบูชา

6312416010
นางสาวณัฐชา เหมือนมี

6312416011
นางสาวณัฐธินี ภู่งามชื่น

6312416012
นางสาวณัฐวดี หว่างเชื้อ

6312416013
นางสาวตะวันวาส หิตเทศ

6312416014
นางสาวธนัญญา เฮงดี

6312416015
นางสาวธัญพิชชา เสียงเย็น

6312416016
นางสาวนภา วิรัชมงคลศรี

6312416017
นางสาวนลินทิพย์ คงคาแสน

6312416018
นางสาวปรัชญา จันทะวาด

6312416019
นางสาวปรียานุช แสงคำกุล

6312416020
นางสาวปิยะดา ประมูลสุข

6312416021
นางสาวปุญญาพัฒน์ อนันตพิตรพิบูล

6312416022
นางสาวพรปวีณ์ หนองคาย

6312416023
นางสาวพัชรวดี ภิญโญ

6312416024
นางสาวพินทยา ม้ำชาวนา

6312416025
นางสาวภัทรวดี สรวงศิริ

6312416027
นางสาวรามาวดี แก้วไชย

6312416028
นางสาววณิชญา ทองเงิน

6312416029
นางสาววิยดา แซ่หลอ

6312416030
นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ลี

6312416031
นางสาวศิริวรรณ ดาวเรือง

6312416032
นางสาวสนธยา คนใหญ่บ้าน

6312416034
นางสาวสุมิตรา สาหาร

6312416035
นางสาวอรุณ กลีบเมฆ

6312416036
นายเจษฎาพร สินชัยวุฒิวงศ์

6312416037
นายวิศรุต เขียวแก้ว

6312416038
นายสมศักดิ์ การะเกดธารา

6312416039
นายสหรัฐ รัตนแย้ม

6312416081
นางสาววรรณภาภรณ์ นามเชื้อ