มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312416040
นางสาวกิตติยาภา บัวประทุม

6312416041
นางสาวเกศกนก สำราญรื่น

6312416042
นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมวิจิตร

6312416043
นางสาวจุฑารัตน์ รู้ธรรม

6312416045
นางสาวญาณันธร เกิดบึงพร้าว

6312416046
นางสาวญาดา วงษ์จำปา

6312416047
นางสาวปรียาภรณ์ วังคีรี

6312416048
นางสาวปัณณพร ไกรศร

6312416050
นางสาวพรธิภา มงคลพันธ์

6312416051
นางสาวพรนภัส ชังคะนาก

6312416052
นางสาวพรพิมล เพ็งย่น

6312416053
นางสาวพลอยชมภู ทองประสิทธิ์

6312416057
นางสาวเพชรลัดดา ธีรวุฒิ

6312416058
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ม่วงทิพย์

6312416059
นางสาวภัทราวดี ยิ้มดี

6312416060
นางสาวมัตติกา ทองคำมา

6312416061
นางสาวรุ่งรวิน แซ่ย่าง

6312416063
นางสาววราลักษณ์ ชุ่มมา

6312416064
นางสาวศิริพรรณ ป้อมภาเดช

6312416065
นางสาวศุภาลัย จูนิยม

6312416066
นางสาวศุภิสรา ทองอินทร์

6312416067
นางสาวสมใจ ยมจันทร์

6312416068
นางสาวสุพาพร แสงเงิน

6312416069
นางสาวสุภัสสร รบชนะชัย

6312416070
นางสาวสุวรรณศิริ เฟื่องเดช

6312416071
นางสาวสุวิตา แซ่สง

6312416072
นางสาวอริศรา กิจเกษม

6312416073
นางสาวอริสา แซ่สง

6312416074
นางสาวอารียา ต่วนโต

6312416075
นางสาวอุษา ชูทอง

6312416076
นายจิณณวัตร พงษ์ประเสริฐ

6312416078
นายนัฐวุฒ เมฆเจริญ

6312416080
นางสาวจตุพร นามโคตร