มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312415001
นางสาวน้ำเพชร ไกรนรา

6312415002
นางสาวเบญญทิพย์ ปัทมวิภาต

6312415003
นางสาววริยา แสงเถื่อน

6312415004
นางสาวอรพรรณ ขันตี