มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312429001
นางสาวกัญญ์วรา เงาศรี

6312429002
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วยม

6312429003
นางสาวขนิษฐา มั่นลา

6312429004
นางสาวณัฏฐนิชา ศรีแก้ว

6312429005
นางสาวณัฐชรินทร์ พุ่มชา

6312429006
นางสาวณัฐนิศา มาฉิม

6312429007
นางสาวธนัญญา พสุสุวรรณ

6312429008
นางสาวธัญชนก ผดุงชาติ

6312429009
นางสาวนภัสรา เทียนป้อม

6312429010
นางสาวนันทิดา สุขประเสริฐ

6312429011
นางสาวนันธารัตน์ ภักดี

6312429012
นางสาวปรายฟ้า มาฉิม

6312429013
นางสาวปาริชาต จันเคลือ

6312429014
นางสาวพิมพ์นารา ลาดปะละ

6312429016
นางสาวภิรมย์รัตน์ ภิรมย์

6312429017
นางสาวมนัสชนก เหมันต์

6312429018
นางสาวรุ้งพรรณราย ควนนอก

6312429019
นางสาววรฤทัย รอดทองดี

6312429020
นางสาวศานันทินี ศรีสุเทพ

6312429021
นางสาวสุจิรา ทัดกาหลง

6312429022
นางสาวสุพิชชา หาญเมืองใจ

6312429023
นางสาวอรวรรณ เผือยา

6312429024
นางสาวอาทิตติยา อยู่สุข

6312429025
นายทนงศักดิ์ สุรินทร์

6312429027
นายปฐมภพ ศรีกลั่น

6312429028
นายรณชัย แซ่เตียว

6312429029
นายศรัณย์ภัทร วิเชียรสรรค์

6312429030
นายสุเมธ วิจารณ์

6312429039
นางสาวปิยธิดา เพชรเกิด

6312429060
นางสาวนันทพร ท้าวบุญญาภินิกุล

6312429061
นาย ชุติพนธ์ วิชายะ