มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312429015
นางสาวไพลิน เล็กทับ

6312429026
นายแทนคุณ จันทร์น้ำคบ

6312429031
นางสาวกัญญารัตน์ สังข์สี

6312429032
นางสาวกัลยาณี ระนาดแก้ว

6312429033
นางสาวชวัลลักษณ์ ปัณวรรธน์วงศ์

6312429034
นางสาวณัชชา คำกรุงเก่า

6312429035
นางสาวณัฏฐ์นรี พรหมมีเนตร

6312429036
นางสาวณัฐนรี ขุนพล

6312429037
นางสาวณัฐรุจา พุขุนทด

6312429038
นางสาวทิพธัญญา เสือแพร

6312429040
นางสาวพรชิตา ปั้นตาดี

6312429041
นางสาวพัชรินทร์ อิงบารมี

6312429042
นางสาวพิชญา ทิพบุญทอง

6312429044
นางสาวภัสสร สักการินทร์

6312429045
นางสาววรินทรา พิมเสน

6312429046
นางสาววิมพ์วิภา ราชอินทอง

6312429047
นางสาวศิริพร ประทุมศิริ

6312429048
นางสาวสุธิดาวรรณ มากกูล

6312429050
นางสาวอยุริญ ประพัตร

6312429051
นางสาวอรทัย ปานเพชร

6312429052
นายคฑาวุฒิ รัศมี

6312429053
นายชินพัฒน์ พุฒสา

6312429054
นายธนวัฒน์ จันทร์โต

6312429055
นายธีรยุทธ คมขำหนัก

6312429056
นายธูปกรณ์ จันอุ่น

6312429057
นายภัคพงษ์ สุขทรัพย์

6312429058
นายอดิศร วงศ์บุปผา

6312429059
นางสาวศิริพร ชมสวนสวรรค์