มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312430001
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เต็มรินทร์

6312430002
นางสาวจิราภรณ์ หมอกมืด

6312430003
นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริ

6312430004
นางสาวพิมพ์ลดา มณฑาทอง

6312430005
นางสาวพุทิตา ดวงมณี

6312430006
นางสาวไพริน สิงห์โตทอง

6312430007
นางสาวฟ้าใส แซ่คำ

6312430008
นางสาวสุภาวิณี ชัยชมภู

6312430009
นายธวัชชัย ดูดดื่ม

6312430010
นายปราโมทย์ ประเปี้ยม

6312430011
นายมังกรทอง ทองสอาด

6312430012
นายสธัสชัย การสุทธิ

6312430013
นางสาวสุนิสา วงหาริมาตย์

6312430014
นางสาวณัฏฐ์ชญา คมคง

6312430015
นาย กฤษณกัณฑ์ จันทร์คำ